Loader

1 CEL

Loader

1 CEL

Jaki jest twój cel?

Tu znajdziesz informacje o formach i kierunkach studiów, o procesie rekrutacji oraz dlaczego warto wybrać ZUT?

Szczecin Zut Ilustracja
Stypendia

Stypendia

Rodzaje świadczeń stypendialnych dla studentów

Student może ubiegać się o:

 • STYPENDIUM SOCJALNE,
 • STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
 • ZAPOMOGĘ,
 • STYPENDIUM REKTORA.

Zasady przyznawania stypendiów znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów. Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta, wzory wniosków
o przyznanie stypendiów są dostępne na stronie internetowej dla studentów www.zut.edu.pl

Każdy wniosek student składa w dziekanacie na swoim Wydziale.

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora przysługują studentowi na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Okres 6 lat oznacza 6 lat (72 miesiące) studiowania.

Świadczenia nie przysługują:

 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera, albo równorzędny;
 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera, albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

STYPENDIUM SOCJALNE 

Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość dochodu na osobę
w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, w roku akademickim 2020/2021 to 1050 zł.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, z tym, że przy jej ustalaniu uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 • będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Wysokość stypendium socjalnego: 

dochód w zł  wysokość stypendium w zł
0 – 200,00 1050
200,01 – 400,00 850
400,01 – 600,00 650
600,01 – 700,00 550
700,01 – 800,00 450
800,01 – 900,00 350
900,01 – 1050,00 250 

 

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 

Student otrzymujący stypendium socjalne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, czyli oprócz przysługującej kwoty powyżej kwoty dostaje dodatkowe pieniądze.

Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się:

 • zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli miejsce stałego zamieszkania znajduje się poza miastem studiowania,
 • inne szczególnie uzasadnione, udokumentowane przypadki.

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego wynosi:  do 370 zł.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie 
o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, 1000 i 1076). 

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 
ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych:  500 zł.

ZAPOMOGA 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 

Student może otrzymać zapomogę dwa razy* w roku akademickim, ale z różnych udokumentowanych trudnych sytuacji życiowych. 

*Zarządzenie nr 170 Rektora ZUT z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowo obowiązujących przepisów w przyznawaniu studentom świadczeń stypendialnych – zapomóg, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni: 

– zapomogę na wniosek studenta przyznaje Rektor, 

– nie stosuje się limitu przyznawania maksymalnie dwóch zapomóg w trakcie roku akademickiego,  

– wprowadza się nowy wzór wniosku  o zapomogę. 

 

Za trudną sytuację życiową uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności: 

 • nieszczęśliwy wypadek (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec), 
 • poważną i nagłą chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, wymagającą dodatkowych nakładów finansowych, 
 • śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dziecka, małżonka, rodzeństwa), 
 • szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym (pożar, kradzież itp.). 

Wysokość zapomogi losowej – do 1 500 zł.

Wysokość zapomogi losowej w przypadku ciężkiej choroby studenta – do 3 000 zł.

STYPENDIUM REKTORA 

Czy na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia możesz otrzymać stypendium?  

Odpowiedź brzmi – tak.  Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

Stypendium Rektora na pierwszym roku studiów: 

 • pierwszego stopnia: stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów
  w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,
  o którym mowa w przepisach o sporcie.
 • drugiego stopnia: stypendium rektora na pierwszym roku studiów drugiego stopnia może otrzymać student, który rozpoczął ten poziom studiów w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz spełnił jeden z poniższych warunków:
 • uzyskał średnią ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia nie niższą niż 4,00;  
 • posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym uzyskane na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.  

 

Stypendium Rektora kolejnych latach studiów: 

Stypendium rektora może otrzymać student roku k, który spełnił poniższe warunki: 

 • uzyskał w roku studiów k-1 średnią ocen, nie niższą niż 4,00 lub posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym; 
 • zaliczył wszystkie moduły/przedmioty przewidziane programem studiów do roku k-1, 
  w terminie:

  • do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej zimowej bezpośrednio następującej po semestrze zimowym,
  • do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej jesiennej bezpośrednio następującej po semestrze letnim.

 

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.
Na każdym kierunku studiów i poziomie kształcenia tworzy się listy rankingowe. O miejscu studenta na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów.

Wysokość stypendium rektora: 

liczba uzyskanych punktów  wysokość stypendium w zł 
4,00 – 4,15 200
4,16 – 4,25 250
4,26 – 4,35 300
4,36 – 4,45 350
4,46 – 4,55 400
4,56 – 4,65 450
4,66 – 4,75 500
4,76 – 4,85 550
4,86 – 4,95 650
4,96 – i powyżej 800
Szczecin Zut Ilustracja
Zapomogi

Zapomogi

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 

Student może otrzymać zapomogę dwa razy* w roku akademickim, ale z różnych udokumentowanych trudnych sytuacji życiowych.

*Zarządzenie nr 170 Rektora ZUT z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowo obowiązujących przepisów w przyznawaniu studentom świadczeń stypendialnych – zapomóg, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni: 

– zapomogę na wniosek studenta przyznaje Rektor, 

– nie stosuje się limitu przyznawania maksymalnie dwóch zapomóg w trakcie roku akademickiego,  

– wprowadza się nowy wzór wniosku o zapomogę.

Za trudną sytuację życiową uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności:

– nieszczęśliwy wypadek (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec),

– poważną i nagłą chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, wymagającą dodatkowych nakładów finansowych,

– śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dziecka, małżonka, rodzeństwa),

– szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym (pożar, kradzież itp.).

Wysokość zapomogi:

– Maksymalna wysokość zapomogi losowej 1500 zł;

– Maksymalna wysokość zapomogi losowej w przypadku ciężkiej choroby studenta 3000 zł;

 

RODZAJE ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH DLA STUDENTÓW 

Student może ubiegać się o:

 • STYPENDIUM SOCJALNE,
 • STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
 • ZAPOMOGĘ,
 • STYPENDIUM REKTORA.

Zasady przyznawania stypendiów znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów. Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta, wzory wniosków
o przyznanie stypendiów są dostępne na stronie internetowej dla studentów www.zut.edu.pl

Każdy wniosek student składa w dziekanacie na swoim Wydziale.

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora przysługują studentowi na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Okres 6 lat oznacza 6 lat (72 miesiące) studiowania.

Świadczenia nie przysługują:

 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera, albo równorzędny;
 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera, albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

STYPENDIUM SOCJALNE 

Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość dochodu na osobę
w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, w roku akademickim 2020/2021 to 1050 zł.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, z tym, że przy jej ustalaniu uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 • będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Wysokość stypendium socjalnego: 

dochód w zł  wysokość stypendium w zł
0 – 200,00 1050
200,01 – 400,00 850
400,01 – 600,00 650
600,01 – 700,00 550
700,01 – 800,00 450
800,01 – 900,00 350
900,01 – 1050,00 250 

 

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 

Student otrzymujący stypendium socjalne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, czyli oprócz przysługującej kwoty powyżej kwoty dostaje dodatkowe pieniądze.

Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się:

 • zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli miejsce stałego zamieszkania znajduje się poza miastem studiowania,
 • inne szczególnie uzasadnione, udokumentowane przypadki.

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego wynosi:  do 370 zł.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie 
o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, 1000 i 1076). 

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 
ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych:  500 zł.

ZAPOMOGA 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 

Student może otrzymać zapomogę dwa razy* w roku akademickim, ale z różnych udokumentowanych trudnych sytuacji życiowych. 

*Zarządzenie nr 170 Rektora ZUT z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowo obowiązujących przepisów w przyznawaniu studentom świadczeń stypendialnych – zapomóg, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni: 

– zapomogę na wniosek studenta przyznaje Rektor, 

– nie stosuje się limitu przyznawania maksymalnie dwóch zapomóg w trakcie roku akademickiego,  

– wprowadza się nowy wzór wniosku  o zapomogę. 

 

Za trudną sytuację życiową uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności: 

 • nieszczęśliwy wypadek (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec), 
 • poważną i nagłą chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, wymagającą dodatkowych nakładów finansowych, 
 • śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dziecka, małżonka, rodzeństwa), 
 • szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym (pożar, kradzież itp.). 

Wysokość zapomogi losowej – do 1 500 zł.

Wysokość zapomogi losowej w przypadku ciężkiej choroby studenta – do 3 000 zł.

STYPENDIUM REKTORA 

Czy na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia możesz otrzymać stypendium?  

Odpowiedź brzmi – tak.  Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

Stypendium Rektora na pierwszym roku studiów: 

 • pierwszego stopnia: stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów
  w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,
  o którym mowa w przepisach o sporcie.
 • drugiego stopnia: stypendium rektora na pierwszym roku studiów drugiego stopnia może otrzymać student, który rozpoczął ten poziom studiów w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz spełnił jeden z poniższych warunków:
 • uzyskał średnią ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia nie niższą niż 4,00;  
 • posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym uzyskane na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.  

 

Stypendium Rektora kolejnych latach studiów: 

Stypendium rektora może otrzymać student roku k, który spełnił poniższe warunki: 

 • uzyskał w roku studiów k-1 średnią ocen, nie niższą niż 4,00 lub posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym; 
 • zaliczył wszystkie moduły/przedmioty przewidziane programem studiów do roku k-1, 
  w terminie:

  • do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej zimowej bezpośrednio następującej po semestrze zimowym,
  • do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej jesiennej bezpośrednio następującej po semestrze letnim.

 

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.
Na każdym kierunku studiów i poziomie kształcenia tworzy się listy rankingowe. O miejscu studenta na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów.

Wysokość stypendium rektora: 

liczba uzyskanych punktów  wysokość stypendium w zł 
4,00 – 4,15 200
4,16 – 4,25 250
4,26 – 4,35 300
4,36 – 4,45 350
4,46 – 4,55 400
4,56 – 4,65 450
4,66 – 4,75 500
4,76 – 4,85 550
4,86 – 4,95 650
4,96 – i powyżej 800
Szczecin Zut Ilustracja
Akademiki

Akademiki

Domy studenckie

www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl

ZUT dysponuje siedmioma akademikami. Wysokość miesięcznych opłat w trakcie roku akademickiego za korzystanie z domów studenckich ZUT wynosi odpowiednio dla studenta i doktoranta:

 • pokój jednoosobowy od 540 do 576 PLN
 • miejsce w pokoju dwuosobowym od 468 do 498 PLN
 • miejsce w pokoju trzyosobowym od 498 do 504 PLN
Szczecin Zut Ilustracja
Przychodnie

Przychodnie

Szczecińskie Centrum Zdrowia oferuje dostęp do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz lekarzy specjalistów w wielu dziedzinach medycyny w ramach NFZ :

 

Przychodnia przy ulicy Bohaterów Warszawy 51
91 88 54 810 lub 501 749 768

 1. ginekologia,
 2. kardiologia,
 3. pulmunologia,
 4. reumatologia,
 5. gabinet USG,
 6. gabinet EKG
 7. spirometria,
 8. punkt pograń
 9. punkt szczepień

 

Przychodnia przy ulicy Wojska Polskiego 97
91 88 54 820 lub 571 263 745

 1. chirurgia ogólna
 2. neurologia
 3. okulista
 4. otolaryngologia
 5. pracownia RTG
 6. komisja lekarska dla studentów
 7. gabinet USG
 8. gabinet EKG
 9. dermatologia
 10. punkt pobrań

 

Usługi lecznicze w pozostałych placówkach:
Przychodnia Rehabilitacji i Fizjoterapii

Chopina 51 A
91 455 39 87 lub 507 807 582

 1. światłoterapia
 2. krioterapia
 3. elektrolecznictwo
 4. masaże
 5. hydroterapia
 6. kinezyterapia
 7. lekarz rehabilitant

 

Przychodnia Stomatologiczna dla dzieci i dorosłych

Bohaterów Warszawy 75
91 444 28 68

 

Ośrodek Zdrowia Psychicznego:

Bohaterów Warszawy 75
573 431 425 lub 797 039 284

 1. psychologia
 2. psychiatria

 

 

Szczecin Zut Ilustracja
Liczne koła naukowe

83 organizacji uczelnianych oraz studenckich kół naukowych

Na ZUT działa 83 organizacji uczelnianych oraz studenckich kół naukowych. Każdy student może znaleźć interesującą dla siebie tematykę badań, którą może zgłębić niezależnie od programu realizowanego na danym kierunku/wydziale.  

 

Przykładowo z zakresu architektury i budownictwa studenci zgłębiają tajemnicę zapraw nowej generacji, wysokowartościowych kompozytów cementowych, badają właściwości fizyczne materiałów o matrycy cementowej,  zajmują się projektowaniem przestrzeni dla lokalnych społeczności, projektują logo dla różnych podmiotów także w ramach realizacji projektów międzynarodowych, oceniają uszkodzenia i przyczyny uszkodzeń obiektów zabytkowych, wyjeżdżają do różnych krajów aby lepiej poznać architekturę. Ponadto studenci zajmują się m.in. badaniem obciążeń mostów stalowych. Jeszcze inni w ramach swoich zainteresowań analizują i oceniają sztywności różnych połączeń. Dodatkowo zajmują się nowymi formami rozwoju małej architektury w przestrzeni publicznej miast, ale także dysharmonią w krajobrazie miejskim. 

 

W zakresie chemii, studenci prowadzą badania nad biodegradowalnymi elastomerami, które mają duże zastosowanie w medycynie, hydrożelami wykorzystywanymi jako materiał opatrunkowy a także nad biodegradacją toreb foliowych czy biopolimerami. Dodatkowo studenci zainteresowani poszukiwaniem alternatywnych środków przeciwdrobnoustrojowych mogą rozwijać swoje zainteresowania także w zakresie preparatów dezynfekcyjnych zawierających nanosrebro. Badania studentów w zakresie chemii dotyczą także immobilizacji enzymów, syntezy błękitu pruskiego, oceny właściwości fizykochemicznymi nadprzewodników. 

Niezwykle istotne współcześnie i mające wymiar praktyczny są badania studentów w zakresie wyizolowania autochtonicznych bakterii z zanieczyszczonych gleb, które uzyskały oporność na skażenie. Studenci  badają także związki chemiczne, jak dimetoat i jego wpływ na przemianę fosforu w glebie. Innym przykładem innowacyjnych badań jest sposób otrzymania chlorowodorków estrów etylowych aminokwasów a także synteza estrów otrzymanych na drodze estryfikacji eugenolu.  

 

Z zakresu ekonomii studenci mają możliwość oceny i badania różnego rodzaju zjawisk społeczno-gospodarczych, takich jak, kryzysy finansowe, bezrobocie, inflację, podatki oraz określenia ich wpływu na gospodarkę. Ponadto studenci  poruszają w swoich badaniach ważne społecznie zagadnienia, np. z zakresu dyskryminacji na rynku pracy, zagadnienia związane ze spółdzielczością socjalną. Miłośnicy rachunkowości poza stricte rachunkowymi aspektami badań mogą także zajmować się , m.in. ryzykiem w kontroli zarządczej i podobnymi zagadnieniami.  W przeszłości studenci ekonomii w kołach naukowych zajmowali się także badaniami dotyczącymi  gospodarki turystycznej, gospodarki nieruchomościami oraz poznawali nowe metody sprzedaży i reklamy. 

 

Miłośnicy roślin i przyrody mogą rozwijać swoje pasje dotyczące, np. zastosowania cząstek nanosrebra w namnażaniu petunii grodowej, projektowania mikrostrukturalnego czujnika światłowodowego w zastosowaniach z zakresu ochrony środowiska i biotechnologii. Studenci wykorzystują także coraz częściej uczenie maszynowe (ML) w dziedzinach, w których wcześniej nie było ono wykorzystywane, przykładem czego są badania z wykorzystaniem ML jako systemu wsparcia map genetycznych. Osoby zafascynowane stanem odżywiania mają szansę badania i poznania nawyków żywieniowych wybranych grup społecznych, np. młodzieży, kobiet, wegetarian. W kołach naukowych ZUT studenci mogą zgłębiać tajemnice wartości odżywczych produktów spożywczych, oceniać wpływu czynników żywieniowych na jakość życia ludzi. Innymi ważnymi i mającymi wymiar praktyczny badaniami realizowanymi przez studentów działających w kołach naukowych były badania nad zapachami i jakością powietrza. 

 

Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani techniką mogą wybierać spośród bogatej oferty kół naukowych zajmujących się zagadnieniami z zakresu informatyki, mechatroniki, robotyki, programowania, itp. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania przy budowie realistycznego symulatora jazdy samochodem. Miłośnicy nowych technologii samochodowych mogą tworzyć symulator z projekcją przezierną HUD head-up display jeszcze inni w ramach działalności kół studenckich mogą nauczyć się wyznaczania optymalnego środka transportu i jego drogi.  Ponadto mogą tworzyć projekty pojazdów do monitorowania trudno dostępnych przestrzeni.  Studenci ZUT mierzą także nieco „wyżej” tworząc różne systemy do latających quadrocopterów. Ponadto tworzą elektryczne gokarty, tworzą i wykorzystują systemy Internet Of Things (IoT). Fani N. Tesli mogą pracować przy  transformatorach Tesli. Młodzi „zapaleni” elektrycy mogą budować przetworniki przeznaczone do elektromagnetycznych badań materiałów ferromagnetycznych, zajmować się super kondensatorami, a także pracować nad projektami udoskonalonych silników elektrycznych. Zainteresowani silnikami spalinowymi mogą prowadzić badania z wykorzystaniem gazu Browna do zasilania silnikiem. Nasi studenci w przeszłości zajmowali się nawet budową łazika marsjańskiego biorąc udział w konkursie NASA. 

 

Studenci zainteresowani programowaniem w językach m.in. C++, Rust, Python z pewnością będą mieli okazję poznać wiele zaskakujących nowych linijek kodu. Dla studentów, dla których sama znajomość programowania to za mało z pewnością będą mieli szansę wykorzystać swoją wiedzę, do realizacji jeszcze bardziej ambitnych projektów gdzie wykorzystuje się uczenie maszynowe (ML), czy sztuczną inteligencję (AI). Część badań realizowanych przez studentów – członków kół naukowych poświęcona jest projektom związanych z systemami monitorującymi pracę dronów wykorzystujące ML oraz algorytmy sieci neuronowych. Jeszcze inni zajmują się systemami monitorowania techniki jazdy motocyklistów lub tworzą oprogramowanie wspomagające identyfikację cech obiektów 3D. 

Studenci ZUT w kołach naukowych pracują nad wieloma projektami związanymi z ochroną przyrody i prowadzą eksperymenty z zakresu odnawialnych źródeł energii.  Tworzą i testują nowe rodzaje wiatraków, opracowują mikro instalacje fotowoltaiczne do zasilania pojazdów zdalnie sterowanych,  a także przeprowadzają badania z zakresu recyklingu materiałowego. Jeszcze inni realizują projekty z pogranicza kosmosu tworząc systemy do lokalizacji balonów stratosferycznych, ale także związane z wysyłaniem balonów stratosferycznych. Studenci zgłębiają także tajemnice skrywane w głębiach zbiorników wodnych poszukując i identyfikując obiekty zalegające w toni wodnej jezior województwa zachodniopomorskiego wykorzystując do tego celu zdalnie sterowany pojazd podwodny. Badają także jakość wód oraz podwodne narzędzia pułapkowe.  

Wielu miłośników techniki doceni możliwość realizacji badań w zakresie hydrodynamiki nowych rodzajów mieszalników,  

 neuroprocesorów, mikro procesowych układów kontrolo-pomiarowych do biosensorów elektrochemicznych (w tym tych opartych na grafenie), czujników światłowodowych, budowy autonomicznych robotów czy drukarek 3D.  

Jakby tego było mało to zainteresowani studenci mogą przystąpić do projektów związanych z opracowaniem algorytmu wyznaczania dwuwymiarowej dyskretnej transformaty kosinusowej. 

 

Miłośnicy zwierząt mogą realizować badania proteomiczne jaj ptasich, badać bażanty zwyczajne, badać wpływ ziół w paszy na wartość rzeźną zwierząt, badać suche karmy dla szczeniąt, analizować użytkowość mięsną krów, porównywać ich wartość hodowlaną, określać wpływ efektywnych mikroorganizmów na jakość mięsa, analizować profil białkowy mleka lub osocza krwi krów. Ichtiolodzy i akwaryści z pewnością będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w zakresie badania gatunków ryb oraz sposobów ich połowu. Zajmować się monitorowaniem i ochroną nietoperzy w Szczecinie oraz realizując ważne badania związane z życiem koni w tym także takie jak wpływ rodzaju wędzidła na poziom stresu u koni podczas treningu. 

Dla wielu studentów niezwykle ważne mogą okazać się badania z zakresu oceny zanieczyszczenia gleby i piasku formami inwazyjnymi pasożytów. Studenci mogą przeprowadzać badania DNA, w tym wykorzystywać metody High Resolution Melting do ustalania genotypów LDHA. Ponadto studenci w ramach działalności kół naukowych mogą rozwijać nowe techniki w praktyce weterynaryjnej. 

 

Studenci swoją energię i talent mogą także wykorzystać w Samorządzie Studentów ZUT, czy w dwóch wspaniałych chórach działających na ZUT. 

 

Pracownicy naukowi ZUT, którzy pełnią rolę opiekunów naukowych kół, służą studentom swoją wiedzą i ułatwiają studentom rozwijanie ich pasji, ponadto motywują ich do realizacji ambitnych projektów. Efektem tego są liczne zgłoszenia członków kół naukowych w konkursach i konferencjach studenckich kół naukowych, na których studenci ZUT zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia.  

Wszystkich zainteresowanych studentów działalnością w ruchu naukowym zapraszamy do zapoznania się z pełnym wykazem studenckich kół naukowych i organizacji uczelnianych działających na ZUT i zapraszamy do odwiedzenia strony: 

 

https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/dzialalnosc-studencka/kola-naukowe-i-organizacje-studenckie.html 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support